Kasutaja leping

NOODIPANGA LIHTLITSENTSILEPING
ver 2013-1

LEPINGU SÕLMIMINE

1. Käesolev leping on sõlmitud alates hetkest, kui Noodipanga Kasutaja on tasunud Noodipangale litsentsitasu.

2. Noodipangale litsentsitasu maksmisega kinnitab Kasutaja, et ta nõustub käesolevate tingimustega ning on käesolevas dokumendis toodud teabe kätte saanud.


TINGIMUSTE SÄILITAMINE

3. Soovitame käesoleva dokumendi välja trükkida või  salvestada oma arvutisse, mälupulgale või muule andmekandjale. Hoidke käesolevat dokumenti käepärast, et saaksite sellega vajadusel tutvuda.

4. Kui käesolev dokument on kaotsi läinud, saate selle uuesti alla laadida Noodipanga kodulehelt. Samuti on Teil õigus käesoleva dokumendi taasedastamiseks pöörduda kirja või e-posti teel Noodipanga poole.


LEPINGU POOLED

5. Käesoleva lepingu pooled on Noodipank ja Kasutaja.

6. Noodipank on Laikre OÜ (registrikood 12235441, aadress Vabaõhukooli tee 64-3, Tallinn 12015, www.noodipank.ee, info@laikre.ee).

7. Kasutaja on isik, kes on maksnud Noodipangale litsentsitasu.


NOOT

8. Noot on muusikalise materjali noodikirjas fikseeritud vorm (meloodia, harmoonia, sõnad),  mis on ostetud Noodipanga internetiportaali www.noodipank.ee kaudu.

9. Muusikateose autor (sh arranžeerija) ja pealkiri on märgitud Noodil ja enne ostu sooritamist Kasutaja tellimuste nimekirjas („ostukorvis“). Palun kontrollige enne litsentsitasu maksmist, kas valitud on õige noot/noodid. Pärast Noodi eest tasumist ei ole Noodipangal kohustust lepingut lõpetada (lepingust taganeda) ega tasutud makset tagastada.

10. Noodi tellimisel valib Kasutaja, millises helistikus Noot talle kättesaadavaks tehakse. Käesoleva lepinguga Kasutajale antud kasutamisõigus (lihtlitsents) kehtib ainult Kasutaja poolt valitud helistikus Noodi suhtes.

11. Noodile on lisatud Noodipanga logo ja märge selle kohta, kas tegemist on isiklikuks ja õppeotstarbel kasutamiseks või majandustegevuses kasutamiseks ettenähtud Noodiga. Noodipanga logo ja eelnimetatud märget Noodi kasutamise viisi kohta ei tohi eemaldada ilma Noodipanga eelneva nõusolekuta.

12. Kui Noodile ei ole märgitud, et see on mõeldud kasutamiseks majandustegevuses, loetakse, et lihtlitsents on antud Noodi kasutamiseks isiklikul ja õppeotstarbel.


LITSENTSITASU MAKSMINE

13. Noodi eest makstava litsentsitasu suurus on märgitud internetiportaalis www.noodipank.ee

14. Kasutaja maksab Noodi kasutamise eest enne Noodi kättesaadavaks tegemist internetipanga kaudu.


NOODI KÄTTESAADAVAKS TEGEMINE

15. Pärast tasu maksmist on tuleb automaatselt sisestatud e-mailile tellimust kinnitav kiri noodi lingiga, millelt on võimalik 7 päeva jooksul antud toode Noodipangast alla laadida.


NOODI KASUTAMISE TINGIMUSED

16. Noodi kasutamise õigus tekib hetkel, kui Kasutaja on Noodi eest Noodipangale tasunud.

17. Kasutajal ei ole kohustust Nooti kasutada.

18. Noodi kasutamise territoorium ei ole piiratud.

19. Noodi kasutamise õigus on üksnes Kasutajal, kui käesoleva lepingu tingimustes ei ole ette nähtud teisiti.

20. Kasutajal ei ole õigust käesoleva lepinguga saadud lihtlitsentsi teisele isikule üle anda ilma Noodipanga eelneva nõusolekuta.

21. Noodile märgitakse, kas Nooti tohib kasutada üksnes isiklikul ja õppeotstarbel või majandustegevuses.


Noodi kasutamine isiklikul ja õppeotstarbel

22. Noodi kasutamine isiklikul otstarbel tähendab, et Nooti kasutatakse kodus muusika esitamiseks või harjutamiseks. Samuti on lubatud Noodi kasutamine muusikateose avalikul esitamisel, kui tegemist on tasuta kontserdiga.

23. Noodi kasutamine õppeostarbel tähendab, et Nooti kasutatakse muusika õppimiseks kas kodus või õppeasutuses.

24. Lisaks Kasutajale kehtib käesoleva lepinguga antud lihtlitsents ka kasutaja perekonnaliikmetele (vanemad, lapsed, abikaasa, elukaaslane, lapselapsed, vanavanemad).

25. Kui Kasutaja soovib määrata Noodi kasutajaks isiku väljaspool oma perekonda (õpilane, sõber, koori liige jms), laiendatakse kasutajate ringi Noodipanga ja Kasutaja erikokkuleppega. Erikokkuleppe sõlmimiseks pöörduge palun Noodipanga poole!

26. Noodipank annab Noodi isiklikul ja õppeotstarbel Kasutajale lihtlitsentsi Noodi kasutamiseks järgmisel viisil:

       26.1. Noodi allalaadimine Noodipanga andmebaasist 24 h jooksul arvates litsentsitasu maksmisest;
       26.2. Noodi elektroonilise koopia hoidmine arvuti kõvakettal;
       26.3. Noodist isiklikuks otstarbeks elektrooniliste koopiate tegemine ja nende hoidmine andmekandjal (mälupulk, CD, väline kõvaketas jms);
       26.4. Noodist kuni 3 (kolme) paberkandjal väljatrüki tegemine, kusjuures väljatrüki üleandmine on lubatud ainult oma perekonna (vt p 24) piires. Kui Noodi kasutajaid (v.a pereliikmed) on mitu (nt koor, ansambel jms), tuleb igale Noodi kasutajale osta eraldi litsents.
       26.5. Noodi  asenduskoopia väljatrükkimine, kui paberkandjal Noot on kaotsi läinud;
       26.6.Noodi kasutamine muusikateose esitamiseks isiklikul otstarbel või õppeotstarbel;
       26.7. Noodi kasutamine muusikateose avalikuks esitamiseks, kui tegemist on tasuta kontserdiga. Avalikul esitamisel tuleb viidata autorile ja muusikateose pealkirjale. Kui muusikateos on autoriõigusega kaitstud, peab avalikuks esitamiseks olema ka autori või autori esindaja nõusolek.

27. Noodi kasutajal ei ole õigust kasutada Nooti viisil, mis ei ole ette nähtud punktis 26, sealhulgas:

       27.1. kasutada Nooti tulu teenimiseks. Tulu teenimiseks loetakse mistahes tegevust, mille eest Nooti kasutav isik saab tasu (sh kahjumiga projektid, kasumit mittetaotlevad projektid, avalik esitamine või salvestamine tasu eest jms);
       27.2. teha Noodist enam kui 3 (kolm) paberkandjal väljatrükki, v.a hävinud või kadunud noodi asendamine;
       27.3. avalikustada Noot interneti kaudu;
       27.4. anda Noodi koopia üle isikule väljaspool Kasutaja perekonda (v.a erikokkuleppega lubatud juhul);
       27.5. anda Noot välja raamatuna, noodivihikuna või muu samalaadse kogumikuna;
       27.6. kasutada Nooti viisil, mis rikub Autori õigusi (nt Noodi omavoliline muutmine, muusikateose avalik esitamine ilma autori nõusolekuta, muusikateose internetis kättesaadavaks tegemine ilma autori nõusolekuta jms).


Noodi kasutamine majandustegevuses

28. Noodi kasutamine majandustegevuses tähendab Noodi kasutamist viisil, mille eesmärk on või mis toob kaasa tulu teenimise (nt Noodi kasutamine tasulisel (piletitega) kontserdil, Noodi kasutamine muusika salvestamisel, kui selle eest saadakse tasu, Noodi kasutamine tasulisel üritusel jms).

29. Noodipank annab Noodi majandustegevuses Kasutajale lihtlitsentsi Noodi kasutamiseks järgmisel viisil:

       29.1. Noodi allalaadimine Noodipanga andmebaasist 24 h jooksul arvates litsentsitasu maksmisest;
       29.2. Noodi elektroonilise koopia hoidmine arvuti kõvakettal;
       29.3. Noodist elektrooniliste koopiate tegemine ja nende hoidmine andmekandjal (mälupulk, CD, väline kõvaketas jms);
       29.4. Noodist Noodipanga ja Kasutaja poolt kokkulepitud arvul paberkandjal väljatrükkide tegemine; kusjuures väljatrüki üleandmine on lubatud ainult Kasutaja organisatsiooni  piires (koor, ansambel, etendusasutus vms);
       29.5. Noodi  asenduskoopia väljatrükkimine, kui paberkandjal Noot on kaotsi läinud;
       29.6. Noodi kasutamine muusikateose avalikuks esitamiseks;
       29.7. Noodi kasutamine muusikateose salvestamisel.

30. Noodipank ja Kasutaja võivad kokku leppida eritingimustes (täiendavad õigused, kasutamisviiside täpsem piiritlemine, tasu maksmise tingimused, täiendavad piirangud jms).

31. Avalikul esitamisel tuleb viidata autorile ja muusikateose pealkirjale. Kui muusikateos on autoriõigusega kaitstud, peab muusikateose kasutamiseks olema ka autori või autori esindaja nõusolek.

32. Noodi kasutajal ei ole õigust kasutada Nooti viisil, mis ei ole ette nähtud punktis 29, sealhulgas:

       32.1. teha Noodist kokkulepitust enam paberkandjal väljatrükke, v.a hävinud või kadunud Noodi asendamine;
       32.2. avalikustada Noot interneti kaudu;
       32.3. anda Noodi koopia üle isikule väljaspool Kasutaja organisatsiooni (koor, ansambel, etendusasutus vms);
       32.4. anda Noot välja raamatuna, noodivihikuna või muu samalaadse kogumikuna;
       32.5. kasutada Nooti viisil, mis rikub Autori õigusi (nt Noodi omavoliline muutmine, muusikateose avalik esitamine ilma autori nõusolekuta, muusikateose internetis kättesaadavaks tegemine ilma autori nõusolekuta jms).


AUTORIÕIGUSTE JÄRGIMINE

33. NB! Noodi kasutamise õigus ja muusikateose kasutamise õigus on erinevad õigused.

34. Noodi kasutamise õigus (mille Kasutaja saab käesoleva lihtlitsentsilepinguga) ei sisalda õigust Noodis kajastatud muusikateose kasutamiseks.

35. Autoriõigusega kaitstud muusikateose kasutamine on lubatud:

       35.1. seadusega ettenähtud juhtudel;
       35.2. autori või autorit esindava kollektiivse esindamise organisatsiooni poolt antud loa (litsentsi) alusel.

36. Autoriõiguse seaduses toodud juhtudel peab Kasutaja sõlmima muusikateose kasutamiseks autori või autorit esindava autorite kollektiivse esindamise organisatsiooniga lepingu ja maksma kasutamise eest tasu. Sellised juhtumid on näiteks:

       36.1. muusikateose avalik esitamine (tasu eest või tasuta);
       36.2. muusikateose salvestamine; salvestise levitamine;
       36.3. muusikateose üldsusele kättesaadavaks tegemine interneti kaudu;
       36.4. muusikateose edastamine ringhäälingus jne.

37. Autoriõiguse seadusega saate tutvuda www.riigiteataja.ee

38. Muusikateoste autoreid esindav organisatsioon Eestis on Eesti Autorite Ühing www.eau.org.


LEPINGU TÄHTAEG

39. Käesolev leping on sõlmitud tähtajatult.


VASTUTUSE PIIRANG

40. Noodipank annab endast parima, et Noodipanga noodid oleksid kvaliteetsed ning nende kasutamine oleks lihtne ja hõlbus.

41. Kui Te avastate Noodis vea, andke palun sellest Noodipangale teada; Noodipank annab endast parima, et viga võimalikult kiiresti parandada.

42. Andmed muusikateose pealkirja, autori või autorite kohta põhinevad autoritelt saadud infol, Noodipank ei ole neid andmeid eraldi kontrollinud, kuid vigade või puuduste korral annab endast parima, et vead võimalikult kiiresti parandada.

43. Noodipanga käesolevast litsentsilepingust tulenev vastutus on piiratud Kasutaja poolt makstud litsentsitasu summaga.


ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

44. Noodipank on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja.

45. Noodipank töötleb Kasutaja isikuandmeid käesoleva lepingu täitmiseks.

46. Noodipangal on õigus kasutada Kasutaja isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejate nimekiri avaldatakse Noodipanga kodulehel.

47. Kui Kasutaja on andnud selleks eraldi nõusoleku, on Noodipangal õigus saata Kasutaja e-posti aadressil Noodipanga ja teiste isikute pakkumisi. Kasutajal on igal ajal õigus pakkumiste kohta antud nõusolek tagasi võtta, saates selleks Noodipangale kirjaliku teate või teate e-posti teel.

48. Laikre OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Laikre OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Makseviisid: Mastercard, Visa, Coop Pank, LHV kaardimaksed.


KOHALDATAV ÕIGUS

49. Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti õigust.


VAIDLUSTE LAHENDAMINE

50. Kasutaja ja Noodipank lahendavad käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused eelkõige heas usus peetavate läbirääkimiste teel.

51. Pretensioonile peab teine lepingu pool vastama 10 tööpäeva jooksul.

52. Kui pooled ei jõua vaidluse lahendamisel kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Eestis asuvas kohtus vastavalt Eesti tsiviilkohtumenetlust reguleerivatele õigusaktidele.


TEATED

53. Käesoleva lepinguga seotud teated ja pretensioonid saadetakse Poolte kontaktaadressidele.

54. Noodipanga kontaktaadress on märgitud punktis 6.  Küsimuste või ettepanekute korral pöörduge julgelt Noodipanga poole!

55. Kasutaja kontaktaadressiks on e-posti aadress, mille kasutaja on avaldanud Noodi ostmisel, kui Kasutaja ei ole teatanud Noodipangale e-posti aadressi muutumisest.